Nahrávám...
Aktualizuji zobrazený obsah
  Hledat
  Logo firmy (zobrazí úvodní stránku)
  KontaktyPorovnat Košík

  Odstraňovač hmyzu 3-in-1 (0,5 l)

  Vaše cena270 Kč
  Vaše cena bez DPH223 Kč
  Na objednávku
  Jednotka: ks
  Kód: 62957610
  Značka: KARCHER

  Odstraňovač hmyzu 3v1

  VLASTNOSTI

  ·              šetrný k laku, ozdobným lištám a hliníkovým diskům

  ·              Zvlášť vydatný  

  Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicemi EU

  ·              H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

  ·              P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

  ·              P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

  ·              P264 Po manipulaci důkladně omyjte

  ·              P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.

  ·              P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

  Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.