Hledat
  Hledat...
  Nenalezeny žádné produkty.
  KontaktPorovnat

  RM 31** Aktivní čistič alkalický 10 L

  Vysoce koncentrovaný odstraňovač olejů a tuků

  Vaše cena2 259 Kč
  Vaše cena bez DPH1 867  Kč
  Skladem
  DPH:21%
  Jednotka:ks
  Kód 1:62950680
  Značka:KARCHER

  Popis

  VLASTNOSTI

  ·        Efektivní prostředek pro čištění vysokotlakými čističi

  ·        Rozpouští i ty nejsilnější nečistoty z olejů, tuků, téru, sazí a mouru

  ·        Aktivně čistí v každém teplotním rozsahu

  ·        Příjemná, svěží vůně

  ·        Neobsahuje fosfáty

  ·        Neobsahuje silikon

  ·        Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné

  ·        Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)

  ·        Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)

  Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicemi EU

  ·        Signální slovo Nebezpečí

  ·        H290 Může být korozivní pro kovy.

  ·        P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

  ·        H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

  ·        P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

  ·        P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/

  ·        P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

  ·        P405 Skladujte uzamčené.

  ·        P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

   

  Přihlášení do newsletteru proběhlo úspěšně.
  Něco se nepovedlo, kontaktujte nás
  Zobrazit košík

  Zboží bylo přidáno do porovnání

  Prosím čekejte...
  Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později