Nahrávám...
Aktualizuji zobrazený obsah
  Hledat
  Logo firmy (zobrazí úvodní stránku)
  KontaktyPorovnat Košík

  RM 41** Horký vosk 10 L

  Vaše cena4 066 Kč
  Vaše cena bez DPH3 360 Kč
  Na objednávku
  Jednotka: ks
  Kód: 62951530
  Značka: KARCHER

  Horký vosk RM 41

  ·        Konzervační prostředek s dlouhodobým účinkem

  ·        Obsahuje přírodní karnaubský vosk

  ·        Vytváří zrcadlový vysoký lesk

  ·        Spolehlivá, dlouho trvající ochrana před povětrnostními vlivy a vlivy životního prostředí

  ·        Chrání účinně až 12 měsíců

  ·        Lze ho používat s každou kvalitou vody

  ·        Oddaluje opětovné znečištění

  ·        Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné

  ·        Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)

   

  Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU

  ·        Signální slovo Nebezpečí

  ·        H315 Dráždí kůži.

  ·        H318 Způsobuje vážné poškození očí.

  ·        P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

  ·        P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

  ·        P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/

  ·        P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

  ·        P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

  ·        P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.