Nahrávám...
Aktualizuji zobrazený obsah
  Hledat
  Logo firmy (zobrazí úvodní stránku)
  KontaktyPorovnat Košík

  RM 59** Pěnový čistič kyselý 20 L

  Vaše cena6 476 Kč
  Vaše cena bez DPH5 352 Kč
  Na objednávku
  Jednotka: ks
  Kód: 62951920
  Značka: KARCHER

  Pěnový čistič kyselý RM 59

  ·        Pěnový čistič pro vysokotlaká zařízení

  ·        Rozpouští silné nečistoty z vápenného kamene, rzi, tuku, bílkovin, pivního a mléčného kamene

  ·        Šetrný k materiálům

  ·        Vytváří dlouho přetrvávající pěnový koberec

  ·        Velmi dobře se oplachuje

  ·        Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné

  ·        Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)

  ·        Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)

   

  Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU

  ·        Signální slovo Nebezpečí

  ·        H290 Může být korozivní pro kovy.

  ·        H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

  ·        P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

  ·        P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

  ·        P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/

  ·        P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

  ·        P405 Skladujte uzamčené.

  ·        P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.