Nahrávám...
Aktualizuji zobrazený obsah
  Hledat
  Logo firmy (zobrazí úvodní stránku)
  KontaktyPorovnat Košík

  Silný pěnový čistič na automobily 3 V 1, 1 L

  Vaše cena210 Kč
  Vaše cena bez DPH174 Kč
  Na objednávku
  Jednotka: ks
  Kód: 62957430
  Značka: KARCHER

  Silný pěnový čistič na automobily 3v1

  VLASTNOSTI

  ·        Intenzivní pěna - silná, dobře přilnavá a velmi účinná pěna

  ·        Odstraňuje typické nečistoty z komunikací, jako jsou prach, zbytky listí nebo biologické usazeniny atd.

  ·        Ideální pro čištění vozidel, motocyklů, obytných vozů a člunů

  ·        Ke zpracování pěnovacími tryskami Kärcher

  ·        Tenzidy podle OECD biologicky odbouratelné

  ·        Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)

  ·        Čisticí prostředek Ready to use (RTU)

  ·        Rychlé a efektivní čištění při použití s vysokotlakými čističi Kärcher a pěnovací tryskou Kärcher

   

  Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU

  ·        Signální slovo Nebezpečí

  ·        H315 Dráždí kůži.

  ·        H318 Způsobuje vážné poškození očí.

  ·        P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

  ·        P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

  ·        P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

  ·        P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/

  ·        P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

  ·        P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

  ·        P264 Po manipulaci důkladně omyjte