Nahrávám...
Aktualizuji zobrazený obsah
  Hledat
  Logo firmy (zobrazí úvodní stránku)
  KontaktyPorovnat Košík

  Základní podlahový čistič RM 69 (10 l)

  Vaše cena1 658 Kč
  Vaše cena bez DPH1 370 Kč
  Na objednávku
  Jednotka: ks
  Kód: 62951200
  Značka: KARCHER

  Základní podlahový čistič RM 69

  VLASTNOSTI

  ·        Účinný základní čistič pro silně znečištěné průmyslové podlahy

  ·        Rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku a minerálů

  ·        Příjemná, svěží vůně

  ·        Rychle účinný

  ·        Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)

  ·        Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)

   

  Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU

  ·        Signální slovo Nebezpečí

  ·        H315 Dráždí kůži.

  ·        H318 Způsobuje vážné poškození očí.

  ·        P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

  ·        P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

  ·        P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/

  ·        P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

  ·        P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

  ·        P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.