Kategorie
  Značky
   Blog
     Nenalezeny žádné produkty.
     Uživatel
     Menu

     GDPR

     OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V HABRA S.R.O.

     INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

     Habra s. r. o., se sídlem Dražkovice 222, Pardubice 533 33, IČO: 25989065, společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31902 (dále jen „Habra s.r.o.“)

     tímto jako správce osobních údajů informuje subjekty údajů o zpracování osobních údajů.

     ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

     Habra s.r.o. respektuje Vaše soukromí a zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále také jen „Nařízení“). Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Habra s. r. o. proto přijala odpovídající technická a organizační opatření, aby zajistila bezpečné zpracování osobních údajů. Zaměstnanci Habra s. r. o. jsou vázáni povinností mlčenlivosti a jsou řádně vyškoleni. Přístup zaměstnanců k osobním údajům je omezen pouze na údaje relevantní pro jejich práci.

     Habra s. r. o. Vás může požádat o poskytnutí osobních údajů v nejrůznějších souvislostech. Poskytnuté osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro naplnění aktivity, v jejíž souvislosti byly údaje poskytnuty, a pro uvedené účely.

     Při zpracování osobních údajů se Habra s.r.o. řídí zejména těmito zásadami:

     a. Habra s.r.o. provádí zpracování osobních údajů otevřeným způsobem při dodržení všech povinností, které jí ukládají právní předpisy.

     b. Habra s. r. o. v rámci zpracování osobních údajů postupuje spravedlivě a transparentně při snaze omezit účely a rozsah zpracování osobních údajů na nezbytné minimum, tak že zpracovává pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel nezbytné.

     c. Habra s. r. o. vás informuje stručně, výstižně a bez nadbytečných informací (text musí být stručný, výstižný, pochopitelný, úplný bez nadbytečných informací), tak, aby byly informace pro vás pochopitelné.

     d. Habra s. r. o. dbá na to, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života, aby zajistil integritu a důvěrnost osobních údajů.

     e. Habra s. r. o. zpracovává osobní údaje vždy na základě příslušného právního titulu, zákonným způsobem.

     f. Habra s. r. o. zpracovává pouze přesná, správná a aktuální data, která pravidelně aktualizuje.

     g. Habra s. r. o. uchovává osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování.

     h. Habra s. r. o. zajištuje bezpečné zpracování osobních údajů, tak, že používá standardizované postupy, vypracované za účelem zajištění náležité úrovně zabezpečení osobních údajů včetně šifrování a pseudonymizace osobních údajů, zajištění neustálé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systému a služeb zpracování.

     i. Habra s. r. o. provádí pravidelné testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

     j. Habra s. r. o. provádí záznamy o činnostech zpracování a plní informační povinnost vůči subjektům údajů.

     k. Habra s .r. o. umožňuje hladký výkon práv subjektů údajů.

     CO OPRAVŇUJE

     HABRA S.R.O.KE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

     Habra s. r. o. je oprávněna zpracovávat vaše osobní údaje na základě alespoň z jednoho níže uvedených oprávnění:

     Plnění smlouvy.

     Nejčastějším právním základem pro shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů je uzavření smlouvy. Za tímto účelem jste povinni nám poskytnout Vaše osobní údaje, neboť bez jejich poskytnutí nelze smlouvu platně uzavřít.

     Splnění právních povinností.

      

     Zpracováváme Vašich osobních údajů za účelem splnění právních povinností v souvislosti s daňovými a jinými právními předpisy.

     Souhlas.

      

     V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje i na základě Vámi předem svobodně uděleného souhlasu. Jedná se zejména o souhlas se zasíláním newsletterů a informování o aktivitách a plánech Habra s. r. o., publikaci tiskovin a materiálů zejména z důvodu reference. Vámi udělený souhlas může být z Vaší strany kdykoliv odvolán v souladu s postupem uvedeným v těchto Zásadách. Neposkytnutí nebo odvolání souhlasu nemá vztah ke zpracování Vašich osobních údajů na základě jiného oprávnění.

     Oprávněné zájmy Společnosti.

     Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat i pro účely našich oprávněných zájmů. Jedná se zejména o analytické účely nebo zajištění bezpečnosti našeho webu.

     ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

     Se svými dotazy souvisejícími se zpracováním jejich osobních údajů se můžete obracet na Habra s. r. o. prostřednictvím habra@habra.cz, a to včetně odhlášení se z databáze, odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro vybrané účely.

     ÚČEL, PRÁVNÍ ZÁKLAD, ROZSAH A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

     Habra s. r. o. zpracovává osobní údaje subjektů v tomto rozsahu:

     identifikační údaje klienta, zejména jméno, příjmení, adresa, telefonní spojení, email, u fyzické osoby podnikající a právnické společnosti dále její obchodní firma, identifikační číslo, daňové identifikační číslo.

     Habra s. r. o. zpracovává osobní údaje uvedené v předcházejícím odstavci z titulu plnění zákonné povinnosti, oprávněných zájmů správce a na základě souhlasu pro tyto účely:

     a. Realizace smluvního vztahu – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících pro Habra s. r. o. ze smluvního vztahu s klientem (např. objednání služeb..). Habra s. r. o. zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu trvání smluvního vztahu. Poskytnutí těchto osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, IČO, DIČ atd.) je nevyhnutelné k tomu, abychom mohli se zákazníkem uzavřít smlouvu, a v případě, že nám osobní údaje neposkytnete, poté s vámi nemůžeme smlouvu uzavřít.

     b. Oprávněný zájem Habra s. r. o. – zpracování osobních údajů je pro tento účel nezbytné pro řešení sporů s Klientem a ochrana a domáhání se práv Habra s. r. o., správa a vymáhání pohledávek, a to v rozsahu shodném jako pro účel realizace smluvního vztahu. Habra s. r. o. zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu trvání smluvního vztahu a do uplynutí promlčecích lhůt plynoucích z plnění práv a povinností na základě daného smluvního vztahu.

     c. Splnění povinností stanovených právními předpisy – zpracování osobních údajů je pro tento účel nezbytné z toho důvodu, že jejich zpracování ukládá zákon nebo jiný obecně závazný právní předpis – jedná se zejména o tyto předpisy: zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví

     Habra s. r. o. zpracovává osobní údaje pro tento účel v rozsahu stanoveném příslušným právním předpisem.

     DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

     Habra s. r. o. zpracovává a uchovává osobní údaje subjektů pouze po dobu nezbytně nutnou pro výše uvedené účely. Doba zpracování osobních údajů zpracovávaných pro plnění právních povinností se řídí příslušnými zákony (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví), také např. archivační lhůty. V případě zpracování osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu, na níž byl souhlas udělen (zpravidla 5 let). Po uplynutí této doby Společnost uchovává Vaše osobní údaje (zejména souhlas, odvolání souhlasu) v nezbytném rozsahu pro případnou obhajobu svých práv. Pokud se jedná o osobní údaje zpracovávané z důvodu oprávněného zájmu správce, pak jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání oprávněného zájmu, kdy po jeho skončení jsou vymazány (zejména do uplynutí zákonných nebo smluvních promlčecích lhůt, lhůt pro uplatnění práv z vadného plnění nebo záruky pro případný výkon, určení nebo obhajobu nároků Habra s. r. o.).

     ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

     Habra s. r. o. získala osobní údaje v rámci své činnosti přímo od subjektů údajů.

     ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

     Habra s. r. o. zpracovává osobní údaje subjektů automatickými i manuálními prostředky.

     INFORMOVÁNÍ O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM, PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

     Habra s. r. o. může ke zpracování osobních údajů používat důvěryhodné třetí osoby, které se mohou nacházet v zemích s nižší úrovní ochrany osobních údajů. V takových případech vyžadujeme, aby se třetí osoby zavázaly dodržovat srovnatelnou úroveň ochrany osobních údajů. Zpracovatelé zpracovávají osobní údaje pouze podle pokynů Habra s. r. o. a nejsou oprávněni je použít pro své vlastní účely.

     „Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

     .

     AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

     K analýze návštěv našich webových stránek a jejich vylepšení používáme Google Analytics. Google Analytics automaticky sbírá anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách pomocí cookies.

     Naše stránky obsahují také cookies, které jsou nezbytné k jejich fungování. Habra s. r. o. nesbírá prostřednictvím funkčních cookies žádné osobní údaje.

     PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

     Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

     Právo přístupu k osobním údajům

      – subjekt je oprávněn požádat Habra s. r. o. o přístup ke svým osobním údajům, zejména o informaci o zpracování svých osobních údajů obsahující vždy alespoň sdělení o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu a obsahu osobních údajích (např. seznamem), případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů a příjemci, případně kategoriích příjemců osobních údajů,

     Právo odvolat souhlas

      – V případě, že osobní údaje subjektu zpracováváme na základě uděleného souhlasu subjektu, má subjekt právo ho kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na e-mailovou adresu habra@habra.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před tímto odvoláním. Odvolání souhlasu zároveň nemá vliv na zpracování osobních údajů subjektu na základě jiného oprávnění, zejména v souvislosti se zpracováním nezbytným pro plnění smlouvy anebo plnění právní povinnosti.

     Právo na opravu osobních údajů

      – Subjekt je oprávněn vznést námitku proti nesprávnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a je oprávněn požádat o opravu nebo doplnění těchto osobních údajů. Habra s. r. o je v takovém případě povinna bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů.

     Právo na přenositelnost osobních údajů

     . Požádá-li subjekt Habra s. r. o., předá Habra s. r. o. osobní údaje subjektu přímo jinému správci, anebo má subjekt právo je získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

     Právo vznést námitku

      – Subjekt je oprávněn v případě porušení povinností Habra s. r. o. týkajících se shromažďování nebo zpracovávání těchto osobních údajů žádat Habra s. r. o., aby mu poskytla vysvětlení takového jednání, se zdržela takového jednání, odstranila takto vzniklý stav či poskytla na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby osobní údaje byly zablokovány nebo zlikvidovány (s výjimkou osobních údajů, které je Habra s. r. o. povinna shromažďovat a zpracovávat na základě právních předpisů). Habra s. r. o. je povinna v souvislosti s výše uvedenými právy subjektu informovat jej neprodleně o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci jeho osobních údajů, poskytnout mu potřebnou součinnost a vysvětlení.

     Máte právo na výmaz

      Vašich osobních údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

     – osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
     – odvoláte Váš souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
     – vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
     – osobní údaje byly zpracovány protiprávně

     Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

      

     Poslední revize: datum 08.02.2022

      

     Košík obsahuje nepovolené položky

     Košík je prázdný

     Zobrazit košík

     Zboží bylo přidáno do porovnání

     Prosím čekejte...
     Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později

     Napište nám

     Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.

     Souhlas se zpracováním osobních údajů je povinné pole

     Zpráva byla odeslána