Kategorie
  Značky
   Blog
     Nenalezeny žádné produkty.
     Uživatel
     Menu

     Obchodní podmínky

     Obchodní podmínky

     Všeobecné smluvní podmínky - dále jen VSP

     článek I     úvodní ustanovení

     1.       Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen „VSP“, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.habra.cz mezi prodávajícím firmou HABRA s.r.o. (IČO 25989065) a kupujícím.
     2.       Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“.
     3.       Je-li kupujícím spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění závazků z kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy zákonem 89/2012 sb. a následně Občanského zákoníku.
     4.       Je–li kupujícím osoba, která je podnikatelem, a při uzavření kupní smlouvy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že se kupní smlouva týká její podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy zákonem 89/2012, Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „obchodní zákoník“. V takovém případě se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy řídí pouze těmi ustanoveními VSP, která neodporují právní úpravě kupní smlouvy dle obchodního zákoníku.
     5.       Kupní smlouvy uzavírané na dálku jsou uzavírány bez fyzické přítomnosti účastníků kupní smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků, a to zasláním OBJEDNÁVKY zboží zveřejněného v nabídce prodávajícího na výše uvedených serverech. Dále jen „server“ nebo „servery“.
     6.       Kupní smlouvou se prodávající zavazuje obstarat a dodat kupujícímu zboží specifikované v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou na serveru způsobem zvoleným v objednávce a za podmínek dále stanovených těmito VSP.
     7.       Veškeré zboží nabízené prodávajícím je označeno názvem, základními technickými parametry a charakteristikou zboží, jakož i cenou za jeden kus včetně DPH ve výši 21 %. U každého druhu zboží prodávající uvádí, zda se nachází na skladě u prodávajícího nebo u dodavatele či nikoli. U každého druhu zboží prodávající dále uvádí případnou komerční slevu.
     8.       Je–li u zboží uvedena komerční sleva, platí cena včetně komerční slevy. Komerční sleva není slevou poskytovanou z důvodu vad nebo opotřebení zboží a nevztahují se na ni ustanovení o odpovědnosti za vady dle článku IV těchto VSP.
     9.       Zboží je kupujícímu zasíláno prostřednictvím České pošty, s.p. (dále jen „poštou“) nebo prostřednictvím dalších přepravních a doručovacích služeb. Poštovné, příp. přepravné je účtováno spolu s kupní cenou zboží. Výše poštovného a přepravného je zveřejněna na serveru. Kupující může také zboží převzít osobně v provozovně prodávajícího na adrese:
     HABRA s.r.o., Dražkovice 222, 533 33 Pardubice, tel.: +420 733 129 838.
     10.    Připojení se k serveru, prohlídka nabízeného zboží, jakož i registrace nového zákazníka, objednávka zboží ani další úkony kupujícího prováděné na dálku, nejsou zpoplatněny.

     článek II  uzavření kupní smlouvy a dodávka zboží

     A. objednávka zboží

     1.       Kupující, který má zájem koupit od prodávajícího zboží, které je zveřejněno na serveru, vyplní elektronickou objednávku a zašle ji elektronicky prodávajícímu.
     2.       Objednávka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Kupní cenou se rozumí cena označená na serveru jako „Cena“, která se dále snižuje o případnou komerční slevu, je-li v době odeslání objednávky poskytována.
     3.       Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VSP a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Kupující je okamžikem odesláním objednávky těmito VSP vázán.
     4.       Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď s číslem objednávky, a s rekapitulací objednaného zboží, v níž potvrdí doručení objednávky.
     5.       Prodávající je po doručení objednávky povinen obstarat a odevzdat kupujícímu objednané zboží v přiměřené lhůtě vycházející ze stavu zboží na skladu (blíže článek II písm. B odst. 2 těchto VSP).
     6.       Kupující je oprávněn objednávku zrušit, a to zasláním elektronickou poštou na adresu prodávajícího, uvedenou na příslušném serveru. Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu.
     7.       Pokud prodávající neobstará zboží a neodevzdá je kupujícímu do tří měsíců od doručení objednávky, platnost objednávky bez dalšího zaniká.
     8.       Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy kupující převezme objednané zboží.


     B. dodávka zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží


     1.       Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží tak, že je zašle poštou nebo prostřednictvím dopravce na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
     2.       Prodávající předá zboží, které má na skladě, k přepravě nejpozději do 5 pracovních dní po doručení objednávky. Nemá–li prodávající zboží na skladě, předá zboží k přepravě nejpozději následující pracovní den od jeho převzetí od výrobce nebo jiného dodavatele. Zasílá–li prodávající kupujícímu zboží prostřednictvím pošty nebo jiného přepravce, může elektronickou poštou oznámit, že zboží předal k přepravě a kdy lze doručení zásilky předpokládat.
     3.       Kupující je povinen objednané zboží převzít.
     4.       Je-li zboží přepravováno přepravcem, který kupujícího na označené adrese nezastihne, je dopravce oprávněn zboží předat jiné dospělé osobě (starší 18 let), která se na označené adrese nachází a je ochotna zboží převzít, zaplatit za ně kupní cenu. Pokud dopravce na označené adrese nikoho nezastihne, ponechá na místě písemné oznámení o datu a místu uložení zásilky, termínu, kdy
     si může kupující zboží vyzvednout, a telefonním čísle, kde si může kupující dohodnout termín a způsob převzetí zboží. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a jeho případným uskladněním u dopravce.
     5.       V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů odmítne převzít, povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zaniká. Kupující je v takovém případě povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s přepravou zboží kupujícímu.
     6.       Kupující je povinen zaplatit kupní cenu a případné poštovné nebo přepravné prodávajícímu:

     ·         při převzetí zboží na poště nebo od jiného dopravce

     ·         osobě, která zboží předává, je-li zboží dodáváno prostřednictvím dopravce.


     7.       Kupující je oprávněn zaplatit kupní cenu příkazem k úhradě před předáním zboží kupujícímu, a to na účet prodávajícího č.: 253891294/0300. Kupující je povinen uvést variabilní symbol, kterým je číslo jeho objednávky. Je-li zboží dodáváno poštou nebo prostřednictvím dopravce, je kupující povinen zaplatit spolu s kupní cenou zboží předem i poštovné nebo přepravné.
     8.       Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího převzetím zboží.
     9.       Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím fakturu ( jiný daňový doklad), která zároveň slouží jako záruční list.
     10.    Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu (daňový doklad) případně také dodací list po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez
     zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem dodacího listu nebo dodací list není správně vyplněn. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady.

     článek III                       práva a povinnosti smluvních stran

     1.        Bylo–li kupujícímu zboží dodáno poštou nebo prostřednictvím dopravce, je kupující oprávněn do 14 dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy bez uvedení důvodů odstoupit. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy.
     2.       Kupující je povinen písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy zaslat poštou na adresu provozovny prodávajícího uvedenou v článku I odst. 2 těchto VSP, případně doručit osobně nebo doručitelem tamtéž. Kupující je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží současně s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy.
     3.       Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku vrácení zboží prodávajícímu.
     4.       V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen uvést číslo objednávky a specifikovat zboží jeho názvem a počtem objednaných kusů.
     5.       Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit převzaté zboží v originálním obalu, nepoškozené, bez známek běžného užívání po dobu od převzetí zboží kupujícím do vrácení zboží prodávajícímu a s veškerým věcným příslušenstvím a doklady, které převzal spolu se zbožím, vyjma faktury. Za poškození se pro tyto účely kupní smlouvy považuje i nedůvodné odstranění ochranných pečetí a nálepek, zátek, označení a loga výrobce umístěných výrobcem na zboží.
     6.       Odstoupil–li kupující platně od smlouvy, je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží sníženou o
     :

     ·         náklady prodávajícího spojené s vrácením zboží a jeho přípravou k dalšímu prodeji

     ·         o případné náklady spojené s opakovaným doručováním a uskladněním zboží u dopravce

     ·         o částku odpovídající rozdílu mezi zaplacenou cenou zboží a cenou, za kterou prodávající nabídne vrácené zboží k prodeji jako použité, nelze–li je prodat jako nové.


     7.       Prodávající vystaví bez zbytečného odkladu po vrácení zboží kupujícím dobropis a tento zašle kupujícímu k podpisu. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu vráceného zboží příkazem k úhradě na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce nebo osobně v provozovně prodávajícího, a to do 14 dnů od doručení dobropisu podepsaného kupujícím.
     8.       Pokud povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zanikla z důvodu zrušení objednávky
     kupujícím nebo uplynutím doby platnosti objednávky (blíže článek II písm. A odst. 6, 7 těchto VSP) a kupující zaplatil zboží předem příkazem k úhradě na účet prodávajícího, je prodávající povinen do 2 pracovních dnů od zrušení objednávky nebo uplynutí platnosti objednávky, vrátit kupujícímu zaplacenou cenu zboží, a to příkazem k úhradě na účet kupujícího.

     článek IV                     odpovědnost prodávajícího za vady a reklamace vadného zboží

     A. odpovědnost za shodu zboží s kupní smlouvou

     1.       Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, především, že je bez vad. Zboží je ve shodě s kupní smlouvou, jestliže:

     ·         má jakost a užitné vlastnosti popisované prodávajícím nebo výrobcem, nebo  jakost a užitné vlastnosti, které lze na základě zveřejněné reklamy na zboží očekávat, popř. jakost a užitné vlastnosti u takového druhu zboží obvyklé

     ·         odpovídá požadavkům právních předpisů

     ·         je dodáno v odpovídajícím množství

     ·         má odpovídající míry nebo hmotnost

     ·         odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se obvykle používá

     2.       Má-li zboží při převzetí kupujícím vady spočívající v rozporu s kupní smlouvou (článek IV písm. A odst. 1 těchto VSP), má kupující právo na bezplatné uvedení zboží do stavu
     odpovídajícímu kupní smlouvě. V takovém případě má kupující právo

     ·         na výměnu nebo opravu zboží a není-li výměna či oprava zboží možná

     ·         na přiměřenou slevu z věci nebo

     ·         od smlouvy odstoupit


     B. odpovědnost za vady záruční

     1.       Prodávající odpovídá za vady zboží, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době.
     2.       Je-li zboží prodáváno za sníženou cenu, záruka se nevztahuje na vady, pro které byla cena zboží snížena.
     3.       Na zboží použité se záruka neposkytuje a prodávající odpovídá pouze za vady existující při převzetí zboží kupujícím. Prodávající však neodpovídá za vady použitého zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím.
     4.       Záruční doba na zboží činí 24 měsíců pro spotřebitele a 12 měsíců pro podnikatele, nestanoví-li prodávající delší záruční dobu.
     5.       Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

     článek V    Vrácení a výměna zboží


     Kupující má právo v souladu s ustanovením par. 1829 odst.1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží.
     Prohlášení o odstoupení a zboží zasílejte na adresu:

     HABRA s.r.o.
     Dražkovice 222
     533 33 Pardubice

     e-mail: habra@habra.cz

     Zboží je nutné kupujícímu vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu oznámil, že odstupuje od smlouvy. Zboží je nutné vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém bylo zboží převzato. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu vráceny pouze převodem na účet do 14 pracovních dnů od vrácení zboží.
     V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku.

      

     Košík obsahuje nepovolené položky

     Košík je prázdný

     Zobrazit košík

     Zboží bylo přidáno do porovnání

     Prosím čekejte...
     Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později

     Napište nám

     Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.

     Souhlas se zpracováním osobních údajů je povinné pole

     Zpráva byla odeslána